Terms and conditions & Privacy policy

…is het verhaal van mijn eigen behoefte. Relaxter.  Een beetje meegaan met wat er is. Niet te heftig reageren op gebeurtenissen of situaties die op je pad komen. Meer op je eigen plek. Je eigen rechtmatige plek. Minder afhankelijk van anderen. Beter in keuzes. Gewoon wat makkelijker, leuker en lichter. Mag dat? Ja, dat mag!

Ik leg
het
nog 1
keer
uit!
Bestellen?
Ik leg
het
nog 1
keer
uit!

Privacybeleid ikleghetnog1keeruit.nl

Over mijn privacybeleid

ikleghetnog1keeruit.nl geeft veel om uw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig hebben voor het verbeteren van mijn website en mijn content en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over u en uw gebruik van mijn website heb verzameld. Ik stel uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website van:

ikleghetnog1keeruit.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 15/09/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan u uit op welke wijze ik uw gegevens opsla en hoe ik uw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan mij verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over mijn privacybeleid kunt u met mij contact. U vindt de contactgegevens aan het einde van mijn privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze ik uw gegevens verwerk, waar ik deze opsla, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van RealHosting. RealHosting verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij

metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. RealHosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. RealHosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp: Ik verstuur mijn e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via mijn website is verzonden ziet u de‘unsubscribe’ link. U ontvangt mijn nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Realhosting. Deze partij heft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en mijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Realhosting heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al mijn emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Ik gebruik uw gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn ikleghetnog1keeruit project. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Ik gebruik uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op uw verzoek -op een later moment contact met u op te nemen, vraag ik u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn website en content verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan ikleghetnog1keeruit.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen uw gegevens te delen, maar ik zal mij binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Ik bewaar uw gegevens zolang u bezoeker van ikleghetnog1keeruit.nl bent. Dit betekent dat ik uw profiel bewaar tot dat u aangeeft dat u niet langer van mijn website en nieuwsbrief gebruik wenst te maken. Als u dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik u vragen zich te legitimeren. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systemen hanteer. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat ik uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik verwerk en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking aan mij doen aan. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij mij

bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik verwerk en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking aan mij sturen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik verwerk die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking aan mij doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij

mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik verwerk en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking aan mij doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt

ingewilligd stuur ik u op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van ikleghetnog1keeruit.nl. Als u bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik verwerk aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening

dat dit wel zo is, neem dan contact met mij op.

Cookies

Google Analytics

Via mijn website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerk, dan breng ik u daarvan per e-mail op de hoogte.

Gegevens ikleghetnog1keeruit.nl

Naam: Jan Peter van Doorn
T 06 55 813081
E postvak@ikleghetnog1keeruit.nl
KvK: 672979867
BTW NL064073099B01

Bestellen?
© 2022 Jan Peter van Doorn
Privacy policy
Schrijf je in voor de nieuwsbrief: